Odměna

Odměna za poskytované právní služby je vždy stanovena předem dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna je sjednána některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:  

  • časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb);
  • odměna za úkon (např. za sepsání předžalobní upomínky). Konečná odměna je pak odvislá od počtu úkonů právní služby učiněných advokátem.
  • odměna podle hodnoty věci (např. hodnoty domu), která je předmětem poskytované právní služby;
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti (např. osvojení) bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby;
  • paušální odměna za určité, opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem;
  • podílová odměna podle výsledku sporu;
  • odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměnu se maximálně snažím přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.