Obchodní právo

Oblast obchodního práva a práva obchodních společností tvoří jádro mých služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Klientům z řad podnikatelů poskytuji poradenské služby počínaje volbou právní formy podnikání, založení podniku, přes komplexní obchodní transakce až po přeměny, restrukturalizace či likvidaci obchodních společností. Právní služby v této oblasti zahrnují především:

  • získávání podnikatelských oprávnění;
  • zakládání obchodních společností;
  • zápisy společností do obchodního rejstříku;
  • provedení změn údajů zapsaných v obchodním rejstříku např. ve složení statutárních a jiných orgánů společnosti, prodeje obchodních podílů;
  • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností;
  • zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek;
  • restrukturalizace či likvidace obchodních společností;
  • vymáhání a správa pohledávek,
  • soudní a rozhodčí řízení, uznání rozhodčích nálezů,
  • zastupování v řízeních o výkonu rozhodnutí.

Nabízím zakládání obchodních společností: akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti či družstva. V rámci založení společnosti vyřídím i veškerou administrativu související se založením a vznikem společnosti (živnostenské oprávnění, podání na obchodní rejstřík, registrace k daním u příslušného finančního úřadu, apod.). Taktéž nabízím k prodeji již založené ready made společnosti a poskytuji sídla pro Vaše podnikání.

V rámci služeb v oblasti obchodního práva nabízím zajištění veškeré právní agendy nutné pro činnost podnikatele s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a požadavkům, zejména přípravu smluvní dokumentace včetně vzorových smluv, objednávek a obchodních podmínek s cílem zajistit soulad činnosti podnikatele s právními předpisy a minimalizovat vznik pohledávek či jiných škod souvisejících s podnikáním.

Zajistím přípravu všech typů obchodních smluv v souladu s právem České republiky a smluv z oblasti mezinárodních obchodních vztahů, provedu právní rozbory smluv již uzavřených a navrhnu klientům vhodné zajišťovacích instrumenty.

Poskytuji právní služby a zastupování při soudních či správních řízeních, vymahání a správě pohledávek včetně jednání s dlužníky, podání žalob, zastupování klientů před soudy, podání návrhů na exekuce a zastupování v exekučním řízení ve spolupráci s vybraným exekutorským úřadem.