scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash


Jaké právní služby hledáte?

 

…. Obchodní právo

• získávání podnikatelských oprávnění (např. živnostenské oprávnění);
• zakládání obchodních společností;
• provedení změn údajů zapsaných v obchodním rejstříku např. ve složení statutárních a jiných orgánů společnosti, změna sídla;
• prodej obchodních podílů;
• konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností;
• likvidace obchodních společností;
• vymáhání a správa pohledávek;
• zastupování v soudních řízeních a v řízeních o výkonu rozhodnutí;
• vyhotovení nebo revize všech typů obchodních smluv

….Občanské právo

• kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy;
• zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene;
• smlouvy o přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, pacht);
• zprostředkovatelské smlouvy;
• smlouvy o dílo;
• nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám, k pozemkům;
• právní poradenství bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek;
• podání žalob, zastupování klientů před soudy;
• jednání s dlužníky, podání návrhů na exekuce a zastupování v exekučním řízení

….Nemovitosti

• vyhotovení kupních či darovacích smluv na byty, domy, pozemky;
• vyhotovení smluv o zřízení věcného břemene;
• podání návrhu na vklad vlastnických či jiných práv do katastru nemovitostí;
• zápis či výmaz věcných břemen či jiných práv z katastru nemovitostí;
• kontrola kupních či rezervačních smluv připravených realitní kanceláří;
• vyhotovení a kontrola nájemních smluv

….Rodinné právo 

 • sporný a nesporný rozvod manželství;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu do rozvodu a po rozvodu (možné řešení dle tzv. Cochemského modelu);
 • výživné zletilých i nezletilých dětí;
 • osvojení nezletilých i zletilých dětí;
 • zastupování u soudů ve všech typech řízení z oblasti rodinného práva;
 • konzultace a příprava obsahu předmanželských smluv;
 • rozvody s mezinárodním prvkem;
 • zrušení registrovaného partnerství;

Pracovní právo

 • příprava a zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech, sepisování žalob či jiných podání k soudu;
 • příprava dokumentů při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru (zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou o ukončení pracovního poměru, okamžitým zrušením, výpovědí, skončením pracovního poměru na dobu určitou apod.);
 • sepsání pracovní smlouvy popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při skončení pracovního poměru;
 • spory z odměňování za vykonanou práci;
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (o hmotné odpovědnosti);
 • vyjednávání o odstupném, spory z dohod o zvýšení kvalifikace apod.;

….Trestní právo 

 • porady a konzultace související s trestním právem;
 • zastupování a obhajoba osob v trestním řízení;
 • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení;
 • zastoupení při jednání na Policii České republiky;
 • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení;
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou apod.;
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob;
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
 • trestní odpovědnost statutárních orgánů a trestní odpovědnost právnických osob.
 • komplexní služby v oblasti trestního řízení;

….Stížnost k ESLP 

 • posouzení, zda lze stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva vůbec podat;
 • vypracování stížnosti a související dokumentace, podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva;
 • zastoupení stěžovatele v samotném řízení před Evropským soudem pro lidská práva;

….Advokátní úschovy

 • úschova finančních prostředků, v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí;
 • úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů;
 • úschova finančních prostředků při vypořádání podílového spoluvlastnictví;
 • úschovy finančních prostředků z jiných důvodů (před jinou osobou, před odcizením atp.);
 • úschova finančních prostředků v obchodních vztazích;
 • úschovy listin;
 • úschovy cenných papírů

….Školské právo 

 • právní poradentství školám a jejich zřizovatelům, školským zařízením;
 • právní pomoc při rozhodování ředitele školy jako správního orgánu;
 • vyhotovení a revize interních předpisů;
 • vyhotovení a revize smluv z oblasti školství;
 • právní pomoc rodičům žáků a studentům všech typů škol

Proč si vybrat právě nás?

Vzájemná důvěra

Vztah s klientem je vždy založen na vzájemné důvěře.

Osobní zodpovědnost

Každý případ zpracovává a sleduje pouze jeden advokát.

 

 

 

 

 

Společný postup

Každý krok ve věci je konzultován s klientem včetně odměny advokáta.

O nás nebo o mě?

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Již při studiu na právnické fakultě jsem získávala zkušenosti z oblasti práva na stážích v renomovaných právních kancelářích (ALLIANCE PRAHA, v.o.s., GIDE LOYRETTE NOUEL, Praha).

Praxi advokátní koncipientky jsem absolvovala v Advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák & spol. a v roce 2005 jsem složila advokátní zkoušky. Od té doby jsem několik let pracovala jako právník pro francouzskou společnost zabývající se správou obchodních center…