Monthly Archives: Říjen 2015

2510, 2015

Přijedu za Vámi

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS!

Jste natolik zaneprázdněni, že nemáte čas zajít k advokátovi a jednání s ním stále odkládáte?

Je pro Vás obtížné dostavit se na schůzku s advokátem ze zdravotních či jiných důvodů?

Nebo se Vám prostě nechce kvůli setkání s advokátem […]

2510, 2015

Odměna

Odměna za poskytované právní služby je vždy stanovena předem dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna je sjednána některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:  

časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové […]

2510, 2015

Školské právo

Nabízím právní poradenství týkající se školského práva, zejména v případech

rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách
při rozhodování, která se týkají správního řádu
rozhodování ředitele školy
a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a zákona […]

2510, 2015

Advokátní úschovy

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly, ale advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin využívají klienti i v situacích, kdy potřebují ochránit své peníze a to z různých důvodů […]

2510, 2015

Insolvenční právo

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) stanoví právní řešení v případech, kdy dlužník nemá dostatek majetku na uhrazení svých závazků. Dlužníkův majetek je insolvenčním soudem blokován s cílem zajistit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů podle […]

2510, 2015

Trestní právo

Nabízím zastupování v trestních věcech, jsem připravena zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

V oblasti trestního práva poskytuji zejména tyto právní služby:

porady a konzultace související s […]

2510, 2015

Pracovní právo

V rámci pracovního práva nabízím jak zpracování kompletní pracovněprávní agendy pro zaměstnavatele (příprava pracovních smluv včetně manažerských, výpovědi z pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, náhrada škody způsobené zaměstnancem atd.), tak právní služby pro zaměstnance(např. zastupování při neoprávněné výpovědi z […]

2510, 2015

Rodinné právo

Nabízím kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku, rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Klienty rovněž zastupuji v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsem […]

2510, 2015

Nemovitosti

Poskytuji právní služby v oblasti práva nemovitostí. Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
smluv o zřízení věcného břemene;
budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním […]

2510, 2015

Občanské právo

Našim klientům poskytuji právní služby v oblasti občanského práva, zejméná práva závazkového.

Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
smluv o zřízení věcného břemene;
budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;
smluv o půjčkách, zprostředkovatelských […]